Gobelinpláza ~ gobelinek,fonalak,kézimunka kellékek tárháza... [Adatvédelem]
Szamosközi Festmény Naptár 2019. Normál és tűgobeliek, változatos méretekben, fonalszükséglettel Szamosközi Festmény-reprodukciók elérhetőek kínálatunkban! Gobelin csomagok - minden egyben, amire szüksége van! Dekorációs termékek, dekor kiegészítők Hímzés, varrás, kézimunka kiegészítők
Kedves Vendégünk!
Üdvözöljük áruházunkban!

Adatvédelem

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatás

A jelen Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatást a KLSoft Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 6750 Algyő, Kikelet u. 10.), valamint az általa üzemeltetett www.gobelinplaza.hu weboldalon található on-line áruház (a továbbiakban: "Gobelinpláza Webáruház") a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben (a továbbiakban: "Adatvédelmi törvény") foglalt adatvédelmi és adatbiztonsági feltételeknek és követelményeknek, így különösen az Adatvédelmi törvény 6. paragrafus (2) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségnek való megfelelés céljából készítette és hozta nyilvánosságra.

A Gobelinpláza Webáruház a harmadik személyek (a továbbiakban: "Ügyfelek") által önkéntesen rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az alábbi adatkezelési és adatvédelmi elvek és feltételek alapján kezeli.


1. A kezelt személyes adatok köre

A Gobelinpláza Webáruház kizárólag azon személyes adatokat kezeli, amelyeket az Ügyfelek a KLSoft Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által üzemeltetett www.gobelinplaza.hu weboldalon történő regisztráció, illetve a weboldalon található on-line áruházból történő rendelés és vásárlás során önkéntesen, az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában bocsátottak a Gobelinpláza Webáruház rendelkezésére, és amelyeknek a Gobelinpláza Webáruház által történő kezeléséhez a személyes adatok jogosultja előzetesen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárulását adta.

 

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

2.1 A Gobelinpláza Webáruház az Ügyfelek által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag saját célú reklámanyagoknak, így különösen rendszeres hírleveleknek, ajánlatoknak, katalógusoknak valamint egyéb hirdetési anyagoknak az Ügyfelek részére közvetlen megkeresés módszerével, így különösen e-mailben, telefonon, sms, mms útján vagy postai úton történő küldésének céljából gyűjti és kezeli.

2.2 A Gobelinpláza Webáruház által végzett adatkezelés az Ügyfelek önkéntes adatszolgáltatásán és az Ügyfeleknek az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában történt, előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

3. Az adatkezelésre jogosultak és a kezelt adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre

Az adatkezelésre az Ügyfelek hozzájárulása alapján a KLSoft Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. jogosult. A KLSoft Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által végzett adatkezelési tevékenység során az alábbi természetes személyeknek van hozzáférése az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokhoz: a mindenkori tulajdonosi kör és a mindenkori alkalmazotti kör.

 

4. Az adatkezelés módja

4.1 A Gobelinpláza Webáruház az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag saját rendszerében - így különösen a www.gobelinplaza.hu weboldalhoz kapcsolódó adminisztrátori felületen, törzsvásárlói nyilvántartásában, illetve ezen nyilvántartásokból végzett rendszeresen lementéseknek megfelelően CD/DVD-lemezen - tárolja és csak a 2. pontban meghatározott célból kezeli.

4.2 A Gobelinpláza Webáruház a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli és minden ésszerű technikai és szervezési lépést és intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatokhoz illetéktelen, az adatkezelésre nem jogosult és a 3. pontban nem nevesített személy ne férhessen hozzá, így különösen, hogy az adatok nyilvánosságra ne kerülhessenek.

4.3 A Gobelinpláza Webáruház által kezelt adatok a 2. pontban rögzített adatkezelési céltól eltérő célú kezelésre, felhasználásra, illetve harmadik fél részére továbbításra és átadásra nem kerülnek, kivéve, ha ehhez az érintett Ügyfél előzetesen kifejezetten hozzájárult.

 

5. Az Ügyfelek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

A Gobelinpláza Webáruház által végzett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatosan az érintett Ügyfelek az alábbi jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel élhetnek az Adatvédelmi törvény alapján:

  • az Ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Ebben az esetben A Gobelinpláza Webáruház köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a kért tájékoztatást. Az adott évben azonos területre vonatkozó első tájékoztatási kérelem esetén a tájékoztatás ingyenes. Minden egyes további tájékoztatási kérelem esetén a tájékoztatásért a Gobelinpláza Webáruház részére fizetendő költségtérítés összege 10.000,- Ft.
  • az Ügyfél kérheti személyes adatai helyesbítését és törlését. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, ha az érintett Ügyfél azt kéri, ha a személyes adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy ha azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről az érintett Ügyfelet értesíteni kell. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett Ügyfél jogos érdekét nem sérti.
  • az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, illetve ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmező Ügyfelet írásban tájékoztatni. Amennyiben az érintett Ügyfél az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - e törvény szerint bírósághoz fordulhat.
  • az Ügyfél jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

6. Az adatkezelés időtartama

6.1 A Gobelinpláza Webáruház az Ügyfelek önkéntes adatszolgáltatásán és az Ügyfeleknek az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában történt, előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelést határozatlan ideig, az Ügyfelek által tett adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a 2.1 pontban meghatározott adatkezelési cél megszűnéséig végzi.

6.2 Az Ügyfél által tett hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása esetén a Gobelinpláza Webáruház a nyilatkozó Ügyfél nevét és minden egyéb személyes adatát a 4.2 pontban meghatározott adatkezelési nyilvántartásból haladéktalanul törli, ezen személyes adatokat a továbbiakban nem kezeli.

 

Adatvédelem:

Az 1995. évi CXIX. Törvény értelmében személyes adatait csak arra használjuk, hogy vásárlási ajánlatainkkal megkeressük. Adatainak felhasználását addig tekintjük folyamatosnak, amíg nem kéri azok törlését a nyilvántartásból.

Főoldal ÷ ÁSZF ÷ Szállítási és fizetési feltételek ÷ Adatvédelem ÷ Törzsvásárlói rendszer ÷ Gyakori Kérdések ÷ Elérhetőségeink

Tel: +36 (20) 243-8059 ÷ E-mail: info@gobelinplaza.hu

Minden jog fenntartva, 2013-2018 ÷ GobelinPláza Webáruház ÷ Webdesign: KLSoft Webdesign